illinois-mountain-rrjr_760.jpg

View of Illinois Mountain

Looking up at Illinois Mountain. (photo: Robert Rodriguez, Jr.)